REUNIAUN DAHULUK KOMISAUN INTERMINISTERIÁL NO PREPARASAUN TIMOR-LESTE BA REUNIAUN NEGOSIASAUN NIVEL ALTU DARUAK HO PAÍS MEMBRU SIRA OMK NIAN

Konsidera katak komisaun Interministeriál hanesan orgaun prinsipál hodi haree no garante dezenvolvimentu prosesu adezaun Timor-Leste nian ba Organizasaun Mundiál Komérsiu (OMK), no konsidera mós ba preparasaun Timor-Leste nian ba reuniaun negosiasaun nivel altu daruak nian ho país membru sira OMK nian. Ho nunee, Governu Timor-Leste liu husi Ministériu Koordenador Assuntus Ekonómikus, ne’ebé lidera husi Ministru Read More

Baunilla Kontinua Exporta Ba Rai-Liur

Baunilla Kontinua Exporta Ba Rai-LiurDili, segunda-feira loron 14 fulan Juñu tinan 2021: Hafoin rona preukupasaun produtor baunilla sira no relatoriu fiskalizasaun husi Parlamentu Nasional katak produtor barak halerik ba folin baunilla nian. Sua Exselensia Vise-Ministru Komérsiu no Indústria Sr. Domingos Lopes Antunes akompaña husi Diresaun Nasional sira Komérsiu nian hasoru malu ho komprador prinsipal Buainilla Read More

Governu Halo Preparasaun Guiaun no Polítika ba Negosiasaun Market Access Offer (MAO)

Dili, Kinta-feira 29.04.2021: S.E Vise-Ministru Komérsiu no Indústria Sr. Domingos Lopes Antunes ho ekipa integrasaun ekonómika rejional MTCI nian nomos ekipa husi MKAE no TradeInvest halo preparasaun no diskusaun kona-ba guiaun no polítika Market Access Offer ba ASEAN Economic Community (AEC), EU-EPA no WTO nian ne’ebé mak hetan fasilitasaun asistensia teknika husi ADB.Diskusaun ne’e halo Read More

MINISTRU MTCI HALO FISKALIZASAUN BA FATIN DISTRIBUISAUN CESTA BÁSICA

Loron Kinta-feira, 06 Maio 2021; iha meudia ekipa husi Ministériu Turizmu, Komérsiu no Indústria, halo tiha lansamentu ba distribuisaun Cesta Básica iha aldeia São Jose, Comoro Dili.Iha lorokraik, Ministru Turizmu Komérsiu no Indústria, Dr. José Lucas do Carmo da Silva, diretamente halo kedas fiskalizasaun ba fatin distribuisaun Cesta Básica iha aldeia São Jose ne’e.Fiskalizasaun ne’e Read More

Vise-Ministru propoin area intervensaun sira Inkluindu promosaun konsumu kafé iha rai-laran

Quinta-feira, 06.05.2021: S.E Vise-Ministru Komérsiu no Indústria Sr. Domingos Lopes Antunes akompaña husi Diretór Jéral Komérsiu Sr. Cosme da Silva, Diretór Nasional Komérsiu Externo Sr. Márcio Rosa Lay halo enkontru virtualmente ho Diretór Ezekutivu International Coffee Organization (ICO) Dr. José Sette no nia Head of Operations Dr. Gerardo Patacconi.Timor-Leste hanesan membro ICO, hakarak rona polítika Read More