MTCI Fahe Material Baziku Ne’ebe Servisu Iha Mota Comoro

Tersa-feira, 20 Abril 2021Ministériu Turizmu, Komérsiu no Indústria, liu husi Inspesaun Jerál Jogus, fahe material hanesan Kanuru suru raihenek ho rede pinheira raihenek, ba komunidade ne’ebé maka buka moris iha mota Comoro no sira nia material balun mota lori tiha iha tempu inundansaun ne’ebé akontese liu ba.Material sira ne’ebé aferese husi MTCI ba komunidade sira ne’e maka hanesan kanuru hamutuk 204, nomós rede pinheira raihenek hamutuk rolu 60. No metrial hirak ne’e oferese tutan husi parseiru kompañia ou konsensionariu jogus.Antes fahe material hirak ne’e, Sr. Horacio reprezenta komunidade, iha liafuan bem vindo hatete; “ami povu ki’ik sente agradese no kontente tamba nai ulun sira mai hare rasik ami nia moris no fo ajuda balun mai ami, ajudus ida ne’e ajuda tebes ami tamba ami nia moris depende ba iha mota laran ne’e. No husu atu Ministru hare rasik ami nia kondisaun estrada ne’ebé maka hetan afeta husi inundasaun ne’e, no hato’o hela ba parte relevante hodi tau matan netik mai ami”.Komunidade sira simu ajudus ne’e ho kontente, no iha ámbitu ne’e, Ministru MTCI afirma “Governu sempre hamutuk ho komunidade iha momentu hotu-hotu, no sei la husik komunidade mesak iha situasaun saida deit”.Depois fahe tiha material hirak ne’e, Ministru simbolikamente uja material refere hodi suru no pinheira rai henek iha mota laran.Iha ámbitu fahe material ne’e, partisipa mós husi Inspetor Jerál Jogus, Diretor ezekutivu kompañia Amizade, nomós ekipa MTCI nian.Mídia MTCI

Releated

LANSAMENTU-ASOSIASAUN-TURIZMU-RELIJIOZU

LANSAMENTU OFISIAL BA ASOSIASAUN TURIZMU RELIJIOZU HUSI MINISTRU TURISMU, KOMERSIU NO INDUSTRIA

Dili – Assosiasaun Turizmu Relijiozu hamri’ik hodi bele hametin liután fiar, unidade, amizade ho natureza husi relijiaun hotu-hotu, nune’e bele kontribui ho didi’ak ba área turizmu liu hosi turizmu relijiozu. Asosiasaun Turizmu Relijiozu (ATS-TL) ohin Tersa-feira, loron 12 fulan Outubru 2021 ofisialmente hetan lansamentu husi Ministru Turizmu Komérsiu & Indústria Dr. José Lucas do Carmo Read More

VISITA DIRETOR BANKU MUNDIAL SOBRE KOOPERASAUN KONA-BA DEZENVOLVIMENTU TURIZMU NO INDUSTRIA

Tersa-feira, 14 Setembru 2021 Ministru Turizmu, Komérsiu no Indústria, Dr. José Lucas do Carmo da Silva, hetan vizita kortezia husi Diretor Banku Mundial ho ekipa, iha edifisiu MTCI Bebora, Dili. Iha vizita kortezia ne’e, Ministru hato’o bemvindu ba Diretor no ekipa husi Banku Mundial, no Ministru mos hato’o programa MTCI nian ba Diretor ho ekipa. Read More