VISITA DIRETOR BANKU MUNDIAL SOBRE KOOPERASAUN KONA-BA DEZENVOLVIMENTU TURIZMU NO INDUSTRIA

Tersa-feira, 14 Setembru 2021 Ministru Turizmu, Komérsiu no Indústria, Dr. José Lucas do Carmo da Silva, hetan vizita kortezia husi Diretor Banku Mundial ho ekipa, iha edifisiu MTCI Bebora, Dili.

Iha vizita kortezia ne’e, Ministru hato’o bemvindu ba Diretor no ekipa husi Banku Mundial, no Ministru mos hato’o programa MTCI nian ba Diretor ho ekipa. Entertantu Diretor Banku mundial hahu ho hato’o rezultdu diskusaun entre Primeiro Ministru Timor-Leste ho Banku Mundial.

Programa sira ne’ebe mak Primeiru Ministru partilla ba Banku Mundial maka diversifikasaun ekonómiku no rekoperasaun ekonomiku. No Diretor Banku Mundial mos informa rezultadu enkontru entre Ministerio Finansas ho Banku Mundial kona-ba investimentu iha setor edukasaun, agrikultura, Agua no saneamentu.

Aleinde ne’e Diretor Banku Mundial introdus programa kooperasaun Banku Mundial ho MTCI kona-ba dezenvolvimentu turizmu no industria, Diretor mos relata kona-ba kooperasaun MNEK, MTCI no liña ministerial ho Banku Mundial iha programa WTO, ASEAN no EPA.

Inklui mos estabelesementu country economic memorandum. No oinsa atu diversifika produtu não petrolífero no identifika bareira ba dezenvolvimentu setór turizmu no agroindustria.

Iha fatin hanesan, Ministru MTCI hato’o mos produtus exportasaun hanesan maek, vanila no Kafé ne’ebe presu diak iha merkadu internasional.

Deixe um comentário

Releated

DISKUSAUN NO VOTASAUN IHA FAZE JENERALIDADE BA PROPOSTA LEI N° 38/V(4A) – PRIMEIRA ALTERASAUN BA LEI NUMERU 1/2022, 3 DE JANEIRU, ORSAMENTU JERAL ESTADO 2022, SEGUNDA ALTERASAUN BA LEI NUMERU 8/2008 30 JUÑU, LEI TRIBUTÁRIA, NO KRIASAUN FUNDU BA KOMBATENTES LIBERTASAUN NASIONAL.

Ministru Turismu Komérsiu no Indústria, Dr. José Lucas do Carmo da Silva, partisipa iha Diskusaun no votasaun iha faze jeneralidade ba Proposta Lei n° 38/V(4a)-Primeira alterasaun ba Lei numeru 1/2022, 3 de janeiru, Orsamentu Jeral Estado 2022, segunda alterasaun ba Lei numeru 8/2008 30 juñu, Lei Tributária, no kriasaun Fundu ba Kombatentes Libertasaun Nasional. 𝗗𝗲𝘀𝗽𝗲𝘀𝗮𝘀 Read More

MTCI atende iventu Agrofloresta

PROMOVE EKONOMIA VERDE HODI HABURAS AMBIENTE NE’EBE SAUDÁVEL

Iha loron Kinta-feira, 24 Fevereiru 2022, S.E. Ministru Turizmu, Komérsiu no Indústria, Dr. José Lucas do Carma da Silva, reprezenta S.E. Primeiru Ministru, Sr. Taur Matan Ruak, halo lansamentu ba atividade Feira Agrofloresta no Komérsiu, hodi promove konseitu ekonomia verde iha terrenu ne’ebe fo benefísiu diak liu ba produtor ki’ik sira. Iha lansamentu ne’e Ministru Read More