APREZENTASAUN ESBOSU FINÁL PLANU ESTARTÉJIKU NASIONÁL TURIZMU

Loron Tersa-feira, 03 Maiu 2022Aprezentasaun esbosu final planu estratejiku nasional turismo (PENT) hala’o Iha loron tersa feira ne’e iha Sala Enkontru Gabineti MTCI, ne’ebe akompaña husi S.E Ministru Turismu Komérsiu no Indústria, Dr. José Lucas do Carmo da Silva, no S.E Vise-Ministra Turizmu Komunitária Kultural Dra. Inácia da Conceição Teixeira, no ekipa, hodi rona aprezentasaun esbosu final ba planu estratejiku turismu nasional husi konsultora PENT, Sra. Carla Sofia. Esbosu planu refere halo mos konsultasaun ho liñas ministeriais relevantes no stacholders sira, antes haruka ba konsellu ministrus hodi hetan aprovasaun.Objetivu husi Planu Estratejiku Nasional Turismo nian nee atu Kria kuadru klaru Ida kona-ba politika publika Turismo nian, neebe importante atu asegura kreximentu Ida neebe mak efetivu no efisiente sustentavel husi setor Turismo.Setor Turismo nee nudar setor Ida neebe preoridade ba kreximento diversifikasaun ekonomia Timor Leste nian.Dezenvolvemento setor Turismo tenki sai modestu, gradual no sustentavel,atu hasae impaktu pozitivu Sira no hamenus influinsia negativo sira iha Turismo, nunee susesu signifika katak iha 2030, Timor Leste bele ona Koko aumenta signifikativu iha vizita turistika sira no reseita hirak neebe sei iha rezultadu multiplikador iha ekonomia tomak hodi fo rezultadu iha rendimento no oportunidade substansial sira ba Nasaun no komunidade lokal Sira.

Deixe um comentário

Releated

SEREMONIA INTREGA SITIU TURISTIKU WELULI MANAS HUSI SEFOPE BA MTCI

Hafoin Governu hamutuk ho Parte Igreja halo tiha inagurasaun ba sitiu Weluli Manas ne’ebe lokaliza iha aldeia Weamain, Suku Uaimori, Postu Administrativu Viqueque Vila, Munisipiu Viqueque, Kontinua kedas intrega sitiu refere husi SEFOPE ba MTCI. Sitiu turistiku Weluli Manas hanesan obra husi SEFOPE, obra refere finaliza ona no intrega ba MTCI hanesan instituisaun ne’ebe jere Read More