KOMERSIU

MTCI REALIZA SORUMUTU KOORDENASAUN HO EMBAIXADOR JAPAO IHA TIMOR-LESTE

Iha Sexta-Feira, 23 Jullu 2021; MTCI konvida Embaixador Japao nian, Sr. Masami Kinefuchi, ne’ebé akompaña husi nia espoza, no mos ...
Leia mais

REUNIAUN DAHULUK KOMISAUN INTERMINISTERIÁL NO PREPARASAUN TIMOR-LESTE BA REUNIAUN NEGOSIASAUN NIVEL ALTU DARUAK HO PAÍS MEMBRU SIRA OMK NIAN

Konsidera katak komisaun Interministeriál hanesan orgaun prinsipál hodi haree no garante dezenvolvimentu prosesu adezaun Timor-Leste nian ba Organizasaun Mundiál Komérsiu ...
Leia mais

Workshop Apoiu Kapasidade ba Adesaun Komunidade Ekonomika ASEAN Nian

Dili, Quarta-feira loron 07 fulan Jullu tinan 2021: Sua Exselênsia Vise-Ministru Komérsiu no Indústria Sr. Domingos Lopes Antunes ho Country ...
Leia mais

Baunilla Kontinua Exporta Ba Rai-Liur

Baunilla Kontinua Exporta Ba Rai-LiurDili, segunda-feira loron 14 fulan Juñu tinan 2021: Hafoin rona preukupasaun produtor baunilla sira no relatoriu ...
Leia mais

Governu Halo Preparasaun Guiaun no Polítika ba Negosiasaun Market Access Offer (MAO)

Dili, Kinta-feira 29.04.2021: S.E Vise-Ministru Komérsiu no Indústria Sr. Domingos Lopes Antunes ho ekipa integrasaun ekonómika rejional MTCI nian nomos ...
Leia mais

MINISTRU MTCI HALO FISKALIZASAUN BA FATIN DISTRIBUISAUN CESTA BÁSICA

Loron Kinta-feira, 06 Maio 2021; iha meudia ekipa husi Ministériu Turizmu, Komérsiu no Indústria, halo tiha lansamentu ba distribuisaun Cesta ...
Leia mais

Vise-Ministru propoin area intervensaun sira Inkluindu promosaun konsumu kafé iha rai-laran

Quinta-feira, 06.05.2021: S.E Vise-Ministru Komérsiu no Indústria Sr. Domingos Lopes Antunes akompaña husi Diretór Jéral Komérsiu Sr. Cosme da Silva, ...
Leia mais